Information & Nyheter

 

Här presenteras information och nyheter för de boende. Vill Du få information från BRF kurvan via e-post så maila till info@brfkurvan.se och meddela ditt namn, din adress och e-postadress.

 

2015-02-13

 

Den planerade spolningen av avlopps­stammarna har senarelagts p.g.a. av en befarad vattenläcka, som dock lyckligtvis inte var en läcka. Spolningen kommer istället att genomföras med början den 25 februari. Totalt kommer det ta ca tre veckor innan avloppen till samtliga lägenheter i föreningen är spolade. Närmare besked om exakt tidpunkt för respektive trappuppgång kommer att meddelas när det börjar bli dags.

Likaså har bytet av portkoder fått senareläggas p.g.a. tekniska problem. Avsikten är dock att byta portkoderna i närtid. Nya koder kommer att delas ut i brevlådorna till respektive hushåll.

Vår fastighetsskötare Per har sagt upp sig från Sweax och är tyvärr inte vår ”egen” fastighetsskötare längre. Vårt avtal med Sweax löper ut i vår och vi håller nu på att ta in offerter från olika fastighetsbolag och intervjua företrädare för dessa. Vår avsikt är också att kunna få en utökad skötsel och förnyelse av planteringarna och utemiljön i och med detta.

Arbetet med att byta till säkerhetsdörrar löper på och vi har nu fått in en del offerter från olika leverantörer. Vi planerar att även byta ut källardörrarna i anslutning till bytet av lägenhetsdörrar. Vi skall även beställa en service av våra nya ytterportar så att stängnings­anordningar o.dyl. fungerar som de skall även om det är kallt och snöigt ute.

Vi håller även på med en justering av vårt värmeregleringssystem för att få det något varmare i lägenheterna nu under vintern.

 

Slutligen vill vi passa på att påminna om de parkeringsregler som gäller i föreningen: Har man garageplats så får man inte utnyttja övriga parkeringar i föreningen. De som inte har garageplats får endast parkera en bil på föreningens parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är inte heller avsedda för långtidsuppställning av fordon.

/ Styrelsen

 

 

2015-01-11

 

Tack till alla som var med och dansade ut julen! Nedan är några fina bilder som Jim Peter tagit på vår Knutsdans.

 

 

 

2015-01-05

 

Alla är välkomna till Knutsdansen söndagen den 11 januari kl. 16.00!

 

Samling runt granen vid Tiundagatan 55. Sång, dans och lekar för stora och små! Godispåsar till alla barn under 14 år.

 

Anmälan för godispåse skall ske senast den 9 januari till Anette Grandin. Tel: 070-48 81 06

 

2014-12-20

 

Efter beslutet om stadgeändring fortsätter vi nu arbetet med att byta till säkerhetsdörrar till alla lägenheter i föreningen. Vi håller nu på att ta in nya offerter från olika leverantörer. Vi planerar att även byta ut källardörrarna i anslutning till bytet av lägenhetsdörrar. Vi kommer att återkomma med löpande information om detta.

I januari 2015 kommer vi att genomföra spolning av avlopps­stammarna och vi håller även på med att planera in övriga underhållsarbeten för 2015.

I februari kommer portkoderna i föreningen att bytas. Nya koder kommer att delas ut i brevlådorna i god tid innan bytet.

Alla medlemmar är välkomna att spela pingis i pingisrummet, men rummet är inte är avsett för fotbollsspel.

Snart är det nyår. Tänk på att många, såväl djur som människor, blir mycket rädda av fyrverkerier och höga smällar, så vänligen skjut upp eventuella fyrverkeripjäser från t.ex. Stabbyfälten, och inte från innergården.

Söndagen den 11 januari kommer vi att ha vår traditionella knutsdans för att dansa ut julen. Vi kommer att skicka ut en separat inbjudan till detta, men boka in detta datum i era kalendrar redan nu.

 

Slutligen vill vi önska alla medlemmar

 

En riktigt God Jul och Gott nytt år!

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan

 

2014-11-18

 

På extrastämman den 17 november 2014 beslöts enhälligt att de nya stadgarna skall antas. Så fort de nya stadgarna är registrerade och har trätt i kraft kommer vi att publicera dem här på hemsidan.

 

/ Styrelsen

 

2014-11-10

 

Extrastämma

 

Välkomna till en extra föreningsstämma för att besluta om nya stadgar för Brf Kurvan. Extrastämman är den 17 november kl. 19.00 i Tiundaskolans matsal.

 

 

2014-10-25

 

Först vill vi rikta ett stort tack till alla som hjälpte till på föreningens trädgårds/arbetsdag i september! Bl.a. blev gångar och parkeringsplatser grusade, räcken målades, tvättstugorna, gymmet och pingisrummet städades, rabatter och buskar rensades, och nya lökar och blommor planterades. Dagen avslutades med att fira föreningens 60-årsdag med korvgrillning och tårta.

Vi har fortsatt arbetet med våra nya stadgar och har för avsikt att kalla till en extra föreningsstämma i november för att slutligt fastställa de nya stadgarna. En separat kallelse, tillsammans med de nya stadgarna, kommer att delas ut till varje hushåll innan mötet.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med att se över utemiljön. De träd som blivit för gamla och tagits ned under året kommer att ersättas med nya, och vi planerar även att nyplantera träd.

Som ett led i underhållet av våra fastigheter har vi beställt en garantibesiktning efter bytet av fönster och balkongdörrar, och i januari skall vi genomföra stamspolning av föreningens avloppsledningar.

Föreningen har nu också tecknat en fastighetsförsäkring i försäkringsbolaget If. Detta innebär att man som enskild medlem inte längre behöver teckna ett särskilt bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring, då föreningen står för premiekostnaden för detta försäkringsskydd. Observera dock att hemförsäkring måste var och en teckna, och att det bara är det speciella tillägget för att man bor i bostadsrätt som kan tas bort.

Skälet till denna ändring är att det i händelse av t.ex. vattenskada blir väsentligt lättare att reglera skadan när samordning kan göras av ett försäkringsbolag som svarar för hela skadan. Om en skada inträffar skall detta snarast anmälas till styrelsen så att anmälan kan göras och rätt åtgärder vidtas.

 / Styrelsen

 

 

 

2014-09-01

 

Trädgårdsdag med 60-årskalas.

 

Vad?

Vi kombinerar en gemensam trädgårds-/arbetsdag med att också fira Brf Kurvan som fyller 60 år! Då bjuds det på korvgrillning, kaffe & tårta!

 

När?

Söndag 21 september. Kl 10 för dem som vill hjälpa till med enklare trädgårds- och underhållsarbete och kl 14.30 för dem som inte har möjlighet att arbeta men ändå vill komma på kalas!

 

Hur?

Vi träffas utanför Kurvans kontor (57:an) och där fördelar vi arbetsuppgifter som kan göras. Kalaset kör vi utomhus mellan Tiundagatan 50 och 52.

 

Anmälan:

Om du vill komma på kalaset – anmäl hur många ni är som kommer senast torsdag 17 september till Anna Bleckert (suppleant i styrelsen) på något av följande sätt:

  • telefon 076-11 38 93
  • e-post: annaB@brfkurvan.se
  • en lapp: antingen i brevinkastet till Kurvans kontor, eller i Annas brevlåda (55:an)

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!

 

 

2014-06-15

 

Vi hade vår ordinarie årsstämma den 27 maj. Protokollet från stämman är nu utdelat till samtliga hushåll och finns även att läsa på föreningens hemsida. På stämman antogs bl.a. nya stadgar. För att dessa slutligt skall kunna fastställas krävs dock ytterligare en föreningsstämma. Vi har därför för avsikt att hålla en extrastämma efter semesterperioden. Så snart de nya stadgarna har trätt i kraft kommer vi att gå vidare med bytet av lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar.

Resultatet av enkäten som utgjort en del av underlaget till vår nya underhållsplan är nu sammanställt. Totalt svarade 112 hushåll av 138, vilket är en bra svarsfrekvens. En vanligt förekommande synpunkt var att det är för kallt i lägenheterna, en del problem med fönster och balkongdörrar påtalades också (bl.a. svårigheter att stänga), liksom behov av att åtgärda asfalteringen samt putsen på balkongernas undersidor. Många vill också se en förbättring av utemiljön, främst genom nyplantering av träd och buskar. 57% (59% av de svarande som bor i något av punkthusen) vill också att en häck planteras vid gamla banvallen. 82% av de svarande har önskemål om säkerhetsdörr.

Vår nya underhållsplan är nu snart klar. Förutom det planerade bytet till säkerhetsdörrar finns det inte behov av några riktigt stora underhållsåtgärder de kommande åren. Överlag är föreningen väl underhållen. Till de saker som vi planerar att åtgärda först hör bl.a. asfalteringarna, balkongernas undersidor, spolning av avloppsstammar, renovering av hussocklarna samt byte eller renovering av källarfönster och källardörrar. Senare under året kommer även en slutbesiktning efter fönsterbytet att genomföras. Vi kommer även att se över uppvärmningen av lägenheterna.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med att se över utemiljön, och som ett led i detta blir det gemensamma trädgårdsdagar/arbetsdagar där alla är välkomna. Vi planerar att ha den första trädgårdsdagen/arbetsdagen den 21 september, så boka redan nu in detta datum i era kalendrar.

 

Slutligen vill vi önska samtliga medlemmar en riktigt Glad sommar!

 

/Styrelsen

 

2014-06-05

 

Vi hade ordinarie föreningsstämma den 27 maj, då vi bl.a. tog beslut om stadgeändring. Vi har för avsikt att ha en extra föreningsstämma efter semestrarna, för att slutligt fastställa stadgarna. När protokollet från årsstämman är utskrivet och justerat kommer det att delas ut till medlemmarna och publiceras här på hemsidan. Vi kommer också att inom kort presentera resultatet från enkäterna om underhållsplanen.

 

/Styrelsen

 

2014-03-31

 

Information från Styrelsen

 

Inom kort kommer enkäter att delas ut som ett led i vår nya underhållsplan. Enkäten innehåller frågor om såväl lägenheterna som vår gemensamma yttre miljö. Vänligen lämna in era svar senast den 13 april i brevlådan vid styrelselokalen på Tiundagatan 57. En del hushåll kommer även att intervjuas, de som berörs kommer att kontaktas separat.

 

Under våren kommer vi att hyra en container där föreningens medlemmar kan slänga grovsopor. Containern kommer att stå uppställd i anslutning till parkeringen vid Tiundagatan 52-54 den 25 april - 5 maj.

 

Pingisbordet är nu lagat och har fått nytt nät. Alla medlemmar är välkomna till pingisrummet som ligger i källaren under 52A. Någon särskild nyckel kommer inte att behövas.


Vi kommer inom kort även att skicka ut ett förslag på nya stadgar till alla medlemmar. Vår målsättning är att ha en extra föreningsstämma innan den ordinarie föreningsstämman i maj. Därefter hoppas vi kunna gå vidare med bytet av lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar.

 

Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan

 

2013-12-22

 

Information från Styrelsen

 

Vi hade en extra föreningsstämma den 11 december för att besluta om att vi i föreningens regi skulle installera säkerhetsdörrar till lägenheterna. I korthet beslöts följande på stämman (protokollet i sin helhet kommer att delas ut inom kort):


Vi skall ändra föreningens stadgar så att det tydliggörs att lägenhetsdörrarna tillhör det yttre underhållet, d.v.s. att det är föreningens ansvar, och inte den enskilde medlemmens.


Stämman uppdrog även åt styrelsen att inkludera ett byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i den nya underhållsplan som vi nyligen upphandlat.


Som ett led i den nya underhållsplanen kommer enkäter att delas ut till samtliga hushåll, och en del hushåll kommer även att intervjuas, för att vi på bästa sätt skall kunna kartlägga vårt behov av underhåll för vår gemensamma yttre miljö.

 

Vi i styrelsen har ambitionen att ta fram ett förslag på nya stadgar under inledningen av 2014, delge detta till samtliga medlemmar, och sedan utlysa en extra föringsstämma under början av året, följt av den ordinarie föreningsstämman i maj. Därefter hoppas vi att kunna inleda utbytet av samtliga lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.


Vid tjugondagknut kommer vi att ha vår traditionsenliga knutsdans, för att dansa ut julen. Alla är välkomna, stora som små. Närmare information kommer i början på nästa år.


Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt,


God Jul och Gott Nytt År!


Med vänliga hälsningar från styrelsen i Brf Kurvan

 

2013-09-08

 

Information från Styrelsen

 

Nu lider sommaren mot sitt slut och vi hoppas att alla har njutit av det fina vädret.

 

I styrelsen har vi nu börjat ta in offerter på nya källardörrar, och vi hoppas att vi skall kunna få de gamla dörrarna utbytta under året. Vi har även fortsatt arbetet med att ta fram mer detaljerade kostnadsförslag inför ett eventuellt byte av lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar. Vår målsättning är att ha en extra föreningsstämma senare under året, där vi presenterar vad ett byte skulle innebära, framförallt med avseende på kostnaderna, och att medlemmarna då får fatta beslut om vi skall byta till säkerhetsdörrar eller inte.

 

Vi håller även på att ta in offerter på en ny underhållsplan, då vår nuvarande löper ut under året. Vår avsikt är att även ta med planerade förbättringar av yttermiljön, såsom nyplanteringar, förnyelse av sittgrupper etc. i den nya underhållsplanen.

 

På förekommen anledning vill vi även påminna om de regler som gäller för bokning av tvättstugorna: Varje hushåll får boka max två tvättpass i följd. Ett hushåll kan bestå av flera lägenheter (sammanslagna lägenheter, lägenheter med uthyrningsdel etc.) men man får ändå bara boka max två tvättpass i följd per hushåll.  Bokningslistor sitter på anslagstavlan utanför respektive tvättstuga. Inneboende och hyresgäster måste boka i hyresvärdens namn. Inga bokningar får göras i annat namn än den som är registrerad ägare till en bostadsrätt i föreningen.

 

 

Till sist vill vi önska alla medlemmar en trevlig höst.

 

Med vänliga hälsningar,

 

/Styrelsen

 

./.

 

 

2013-05-21

 

Information från Styrelsen

 

Årsmötet är avklarat och styrelsens sammansättning har ändrats något pga. att Cecilia flyttat och att Karin avsagt sig sitt uppdrag. Vilka som sitter med i styrelsen finns under fliken Styrelsen till vänster.

 

Nu är det sommartid och grilldags. Vi vill påminna om att grillning INTE är tillåten på balkongerna utan måste ske ute på våra stora, fina innergårdar. Tänk också på att INTE slänga varma engångsgrillar och kol i soptunnorna. Tänk också på att inte grilla alltför nära husen p.g.a. brandrisken, och för att röken kan störa grannarna.

 

Vi vill be Er om att inte slänga fimpar från balkonger eller fönster. Det ser redan tämligen otrevligt ut nedanför en del balkonger i föreningen.


Vi vill också påminna om att det INTE är tillåtet att ha blomlådor på utsidan av balkongräcket så att de kan trilla ner och skada människor. Ni som har blomlådor på utsidan måste flytta in dom på insidan. Iaktta även försiktighet vid vattning av balkonglådorna, så att det inte uppstår obehag för Era grannar.

 

GLAD SOMMAR!

 

Med vänliga hälsningar,

 

/Styrelsen

 

./. 

2013-01-25

 

Information från Styrelsen

 

Vi har nu påbörjat renovering av våra skyddsrum då vi är ålagda av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att hålla dessa i funktionsdugligt skick. Under renoveringen är det extra viktigt att skyddsrummen inte är belamrade med bråte och saker som inte skall förvaras där. Se därför till att senast den 1 februari ta bort eventuella saker (gamla möbler etc) som inte skall stå där, annars kommer de att fraktas bort.

 

Vårt nya energistyrsystem är nu i full drift. Efter vintersäsongen kommer vi att genomföra en noggrann utvärdering för att se hur systemet fungerat jämfört med hur det var tidigare. Hittills är resultaten mycket goda.

 

Kommunen har nu meddelat att man beviljat bygglov för förskolemoduler på fältet framför Tiundagatan 57-63, bortom gamla banvallen. Det blir ett antal envåningsmoduler på området. Grävarbeten har redan påbörjats och förskolan skall stå klar i vår. Anledningen är att Hällby förskola flyttas eftersom det skall byggas fler bostäder på gamla cementgjuteriets tomt.

Vid gamla cementgjuteriet, på den nya Mimmi Ekholms plats, kommer det även att färdigställas 14 nya affärslokaler, för livsmedelsbutik, restaurang m.m. Exakt vilka affärer det blir är ännu inte klart.

 

Under julhelgen hade vi ett brandtillbud, som lyckligtvis inte resulterade i några personskador. Vi vill dock påminna alla medlemmar om vikten av att ha en fungerande brandvarnare, gärna två i större lägenheter.

 

Den trädgårdskommitté som tillsattes under trädgårdsmötet i höstas har haft ännu en träff och vi återkommer med mer information längre fram om hur vi skall kunna göra vår gemensamma utemiljö ännu trevligare.

 

Med vänliga hälsningar,

 

/Styrelsen

 

./.

 

 

2013-01-08

 

Välkomna till Knutdansen!


 

Alla är välkomna till Knutdansen söndagen den 13 januari kl. 16.00.

 

Samling runt granen vid Tiundagatan 55. Det blir sång, dans och lekar för stora och små. Godispåsar till alla barn under 14 år!

 

Anmälan för godispåse ska ske senast 11 januari till Anette Grandin, mobilnummer: 070-148 81 06.

 

Välkomna!

 

/Styrelsen

 

./.

 

 

2012-12-04

 

Information från Styrelsen


 

På trädgårdsmötet den 28 november lyftes många tankar och idéer upp om vår utemiljö. För att driva frågan vidare så beslutade man att tillsätta en Trädgårdskommitté. Följande personer sitter med i kommittéen:

 

Glenn Fröberg - 52B

Anna Bleckert - 55

Kia Unné - 57

Christine Tillman - 56A

Anette Grandin - 50B

 

Önskas kontakt med Trädgårdskommittéen så maila till info@brfkurvan.se.

 

/Styrelsen

 

./.

 

 

2012-11-09

 

Information från Styrelsen - Trädgårdsmöte


 

Alla medlemmar i Brf Kurvan är hjärtligt välkomna till ett trädgårdsmöte, där vi skall diskutera vad som kan göras för att ytterligare förbättra vår gemensamma utemiljö. Platsen blir Tiundaskolans matsal och mötet kommer att äga rum onsdagen den 28 november kl. 18.30. Någon föranmälan behövs inte. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta.

 

I närtid kommer en inspektion att genomföras med anledning av de reklamationer som kommit in efter fönsterrenoveringen. Berörda hushåll har kontaktats av vicevärden. Mindre fel kommer att åtgärdas direkt och för övriga anmärkningar kommer ett åtgärdsprotokoll att upprättas så att fönsterfirman skall kunna åtgärda dessa senare under hösten/vintern. Detta blir dock inte sista besiktningen av de nya fönstren. En slutlig garantibesiktning skall genomföras fem år efter bytet.

 

Tyvärr har antalet hyresavier som inte betalats i tid ökat på senare tid. Detta medför såväl större arbete som ökade kostnader för vår förvaltning, vilket i slutändan drabbar samtliga medlemmar. Om man inte betalar hyran trots påminnelse kommer den slutligen att gå till inkasso. Vi rekommenderar alla medlemmar att kontakta Visma (kontaktuppgifter finns på hyresspecifikationen) för att få hyran på autogiro.

 

ComHem, vår leverantör av kabel-TV, har ändrat kanalplatserna för Discovery och BBC. För att kunna se dessa kanaler igen måste man göra en ny kanalsökning på sin TV.

 

Trevlig höst!

 

/Styrelsen

 

./.

 

 

2012-10-15

 

Information från Styrelsen


 

Listerna till våra nya ytterportar har som ni säkert märkt ännu inte monterats. Anledningen är att kodlåsen på en del portar skall flyttas något, bl.a. för att man lättare skall kunna komma åt att slå koden. Så fort detta är gjort av Swesafe, kommer dörrfirman och sätter listerna på plats.

 

Vi har nu sammanställt och lämnat in de reklamationer som kommit in med anledning av fönster-renoveringen. Vi har ännu inte fått svar om när fönsterfirman kommer för att åtgärda de anmärkningar som finns. Vi återkommer med besked så fort vi vet.

 

Senare i höst skall vi även ha ett trädgårdsmöte för alla intresserade medlemmar, där vi skall diskutera vad som kan göras för att ytterligare förbättra vår gemensamma utemiljö. En separat kallelse kommer att sättas upp om detta när vi bokat lokal etc.

 

I övrigt så kommer vårt nya energistyrsystem att slutligt trimmas in nu under hösten. Systemet har fler mätsensorer jämfört med det gamla systemet, och tar även bättre tillvara på den värmeenergi som lagras i huskropparna. Hittills så är resultaten mycket goda, och vi räknar med att vi får såväl behagligare komforttemperatur inne i lägenheterna, som minskade uppvärmningskostnader.

 

Trevlig höst!

 

/Styrelsen

 

./.

 

 

2012-06-28

 

Information från Styrelsen


 

Samtliga nya ytterportar har nu tillverkats och kommer att monteras i föreningen portuppgångar efterhand. De nya portarna kommer att vara försedda med kodlås. Den kod som kommer att gälla har meddelats respektive hushåll. Skulle ni ha glömt koden kan ni kontakta någon i styrelsen.

 

I höst skall vi ta upp eventuella reklamationer som finns efter fönsterbytet i föreningen. Vi ber därför er som har eventuella anmärkningar att meddela detta, antingen genom att skriva en lapp och lämna i brevlådan vid styrelselokalen på Tiundagatan 57, eller via e-post till info@brfkurvan.se. Ange namn, portuppgång samt telefonnummer. Vi behöver uppgifterna senast den 10 september 2012.

 

Vi återkommer med mer information efter sommaren, då vi bl.a. skall ha ett trädgårdsmöte för alla intresserade. Hjälp gärna till att vattna våra gemensamma blommor i krukorna utomhus, om inte regnet sköter om den saken.

 

Trevlig Sommar!

 

/Styrelsen

 

 

2012-05-21

 

Påminnelse från Styrelsen


Samtliga medlemmar i BRF Kurvan är sedan tidigare kallade via brev till årsstämman som går av stapeln på onsdag den 23/5 kl. 18.30 i Tiundaskolans matsal. Välkomna!

 

/Styrelsen

 

./.

 

 

2012-04-01

 

Information från Styrelsen


En ny ytterport har provmonterats i 61:an. Vi har diskuterat lämpliga dörrstoppanordningar och brytskydd med leverantören och under våren kommer portarna i övriga hus att bytas ut efterhand. De nya portarna kommer att vara försedda med kodlås samt kunna öppnas med vanlig nyckel. Under nattetid (kl. 23-03) måste man dock ha nyckel för att kunna öppna porten. Aktuella koder kommer att meddelas respektive hushåll då portarna installeras.

 

Vårt nya energistyrsystem börjar också komma på plats. Ett antal nya sensorer till systemet har installerats och vi räknar med att kunna få systemet intrimmat innan sommaren. 

 

Vi vill även passa på att meddela att föreningens allmänna utrymmen måste tömmas på saker som inte skall förvaras där. Det får inte förvaras saker på vindarna. I punkthusens cykelrum och skyddsrum får endast cyklar förvaras. I barnvagnsrummen får endast barnvagnar, barnleksaker samt rollatorer förvaras. Av brandsäkerhetsskäl, samt för att barnvagnar och rollatorer skall få plats, kommer därför dessa utrymmen att rensas ut. Medlemmar som har saker som inte skall förvaras på dessa platser uppmanas därför att flytta bort dessa senast den 27 april 2012.

 

Vi vill påminna om att rastning av hundar på föreningens mark inte är tillåten.

Under våren är det även dags för den årliga föreningsstämman. Kallelser kommer inom kort.

 

Slutligen vill vi önska alla medlemmar en Glad Påsk.

 

/Styrelsen

 

./.

 

2012-01-17

 

Information från Styrelsen


Vi vill börja med att önska alla en god fortsättning på det nya året, och vi hoppas att de som var med och dansade ut julen vid vår knutdans den 15 januari hade roligt.

Bytet av ytterportar börja närma sig och i närtid kommer provmontage att genomföras i 61:an. Därefter kommer portarna i övriga hus att bytas efterhand under vintern/våren.

Vi har även beslutat att köpa in ett energistyrsystem från företaget EnReduce. Detta system är utvecklat på basis av forskningsresultat från KTH och utnyttjar flera känsliga sensorer (idag har vi bara en, som endast mäter yttertemperatur) och drar även nytta av den inlagrade värmeenergi som finns i en byggnad. Med systemet räknar vi med att kunna sänka värmekostnaderna med upp till 14%, och få en jämnare och mer behaglig komforttemperatur, d.v.s. det skall inte bli kallare i lägenheterna, trots besparingen på värmekostnaderna.

 

Såväl de nya ytterportarna som energistyrsystemet betalar vi med sparade pengar, så dessa investeringar kommer inte att medföra någon hyreshöjning. Kostnaden för det nya energistyrsystemet kommer dessutom att vara intjänad på mindre än två år.

 

Från och med den 1:a februari kommer tiderna för tvättstugorna att ändras. Det kommer fortfarande att vara tre tvättpass, men med något förändrade tider enligt följande:

 

morgonpasset kl. 07.00-12.00

dagpasset kl. 12.00-17.00

kvällspasset kl. 17.00-22.00

 

Den största förändringen blir att det inte kommer att vara någon överlappning av tiderna för tvättstuga och torkrum, d.v.s. man disponerar både tvättstuga och torkrum under hela sitt tvättpass, men har inte tillgång till torkrummet en timme in på efterföljande pass. Fortfarande gäller att bokad tid gäller, d.v.s. det finns inte någon 15-minutersregel om att tvättstugan blir ledig om man inte kommer dit i exakt tid. Vet man med sig att man kommer sent, eller slutar tidigare än sin bokade tid, kan man med fördel skriva in det på bokningslistan.

 

 

/Styrelsen

 

./.

 

2012-01-10

 

Dags för Knutdansen 2012!


Söndagen den 15 januari klockan 16.00 samlas vi runt granen på Tiundagatan 55.

Det blir sång, dans och lekar för stora och små. Godispåse till alla barn under 14 år.

Observera att anmälan för godispåse måste ske senast den 13 januari till:

Anette Grandin, Tiundagatan 50 B.

E-post: nettan@brfkurvan.se

Telefon: 018 - 52 14 90.

 

Välkomna!

 

/Styrelsen

 

 

2011-12-20

 

Information från Styrelsen


Det lackar mot jul och snart har vi ett nytt år.

Precis innan vintern kom på riktigt så hann vi få lekborgen på innergården helt färdigrenoverad och lekplatserna i anslutning till punkthusen har nu monterats och iordningställts enligt gällande EU-standard. Förhoppningsvis kommer de nya gungorna att utnyttjas flitigt under kommade år.

Föreningens traditionella Knutsdans kommer att gå av stapeln söndagen den 15 januari kl. 16.00. Stora som små är hjärtligt välkomna att dansa ut julen. Samling vid julgranen. Vi återkommer med närmare information i början på nästa år, men boka in detta tillfälle redan nu i era kalendrar.

Barnvagnsrummet i hörnet av 54 och 56 är i första hand avsett för förvaring av barnvagnar och rullatorer. På senare tid har dock största delen av förrådet kommit att upptas av möbler och andra saker som inte skall förvaras på denna plats. För att barnvagnar och rullatorer skall få plats kommer därför förrådet att rensas ut. Medlemmar som har saker som inte skall vara där uppmanas därför att flytta bort dessa senast den 31 januari 2012.

Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt


God Jul och Gott Nytt År!


/Styrelsen

 

 

2011-11-07

 

Information från Styrelsen

 

De två pilarna som står vid punkthusen 53-55 och vid 63:an har blivit så gamla att de måste åtgärdas för att kunna stå kvar. Dessa två träd kommer därför att hamlas (grenverket tas bort så att nya grenar kan växa ut). Detta kommer att utföras den 15-16 november.

Nästa höst kommer nya träd att planteras nära de gamla pilarna, så att vi har någorlunda stora träd kvar när våra gamla pilar slutligen faller för ålderstrecket om tiotalet år.

All trädvård och markarbeten kommer att utföras av certifierade arborister med utbildning i livräddning av träd enligt de senaste rekommendationerna.

Styrelsen

 

./.

 

2011-10-01

 

Information från Styrelsen

 

Nu har äntligen den sista fasen av lekborgens renovering påbörjats. Gammalt virke kommer att bytas ut och borgen kommer sedan att målas. Vi hoppas också att vi snart skall kunna hitta en firma som kan iordningställa och montera upp de nya lekplatserna vid punkthusen enligt gällande EU-föreskrifter.

Vi har även anlitat en arborist (trädspecialist) som inspekterat våra träd under september. Resultatet blev att de två stora pilarna som står vid punkthusen 53-55 och vid 63:an har blivit så gamla att de måste åtgärdas för att kunna stå kvar. Under november månad kommer därför dessa två träd att hamlas (grenverket tas bort så att nya grenar kan växa ut). I anslutning till detta kommer även nya träd att planteras nära de gamla pilarna, så att vi har någorlunda stora träd kvar när våra gamla pilar slutligen faller för ålderstrecket om tiotalet år. Nyplanteringen kommer dock att ske tidigast nästa höst. All trädvård och markarbeten kommer att utföras av certifierade arborister med utbildning i livräddning av träd enligt de senaste rekommendationerna.

Vi har också genomfört fler studiebesök för att titta på dörr- och låslösningar och fått in en del offerter på nya ytterportar, som blir första steget i utbytet av föreningens dörrar. Vi kommer därefter att gå vidare med utbyte av källardörrar där så behövs. De nya ytterportarna kommer att bli trädörrar i ek med glasytor i liknande modell som vi har nu. Vi väntar dock på offerter från flera leverantörer för att ha ett så bra underlag som möjligt innan vi lägger en beställning. Vi återkommer med närmare information efterhand. Ett eventuellt utbyte av dörrarna till lägenheterna kommer som tidigare meddelats att först tas upp för beslut antingen på ordinarie årsstämma eller på en extrastämma, då det rör sig om en stor investering.

Slutligen vill vi åter påminna innehavare av garage att det INTE är tillåtet att parkera på föreningens övriga parkeringsplatser om man har garageplats. Det är ont om parkeringsplatser, och lång väntetid för garageplats, så vänligen respektera att övriga parkeringsplatser endast är till för de medlemmar som saknar garage.


/S
tyrelsen

 

./.

 

 

2011-06-22

 

Information från Styrelsen

 

Den 19 maj hölls ordinarie föreningsstämma i Tiundaskolans matsal. På årsstämman informerades bl.a. om att avgifterna höjs med 2,5% fr.o.m. juli 2011, att problemen med fastighetsnumreringen nu har klarats ut, att föreningens ytterportar skall bytas ut i ett första steg och att styrelsen fortsätter arbetet med att se över möjliga lösningar för säkerhetsdörrar. Protokollet från årsstämman kommer inom kort att delas ut till respektive hushåll.

Nu är det sommar och grillsäsong. Vi vill passa på att påminna om att grillning inte är tillåten på balkongerna. Tänk även på att inte slänga varma engångsgrillar och kol i soptunnorna. Det har redan brunnit en gång under våren. Tänk också på att inte grilla alltför nära husen p.g.a. brandrisken, och för att röken kan störa grannarna.

Tänk också på att inte placera balkonglådor så att de kan trilla ner och skada människor. Iaktta även försiktighet vid vattning av balkonglådorna, så att grannen under inte dränks i vatten.

I övrigt har nu grävarbeten genomförts utanför vår hyreslokal på Tiundagatan 59 p.g.a. vattenläckor, vilka nu skall vara åtgärdade. Under sommaren hoppas vi även att renoveringen av lekborgen på innergården skall kunna fortsätta och att lekplatserna vid punkthusen skall monteras.

Slutligen vill vi passa på att önska alla medlemmar en

 

Glad Sommar!


önskar Styrelsen

 

./.

 

 

2011-05-16

Container för grovsopor

Passa på att vårstäda och tömma era källarförråd på grovsopor.

En container för grovsopor kommer att stå uppställd i anslutning till parkeringen på gården vid Tiundagatan 54 mellan den 20 och 30 maj.

Observera att endast brännbart material får slängas i containern, den är inte avsedd för miljöfarligt avfall såsom elektronik, kemikalier, lysrör, tv-apparater, kylskåp och andra vitvaror. Miljöfarligt avfall skall som vanligt lämnas till kommunens återvinningscentraler, t.ex. den i Librobäck.

Styrelsen 

./.

2011-05-05

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Kurvan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2011.

Tid: Torsdagen den 19 maj kl. 18.30

Plats: Tiundaskolans Matsal

Dagordning: Klicka Här

Efter avslutad föreningsstämma har medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Anmälan till stämman kan antingen ske via dokument som delats ut till medlemmarna eller via e-post till: info@brfkurvan.se. Skriv namn och antal personer som kommer att delta på stämman i mailet.

Välkomna!

Leif Grönbladh                                                                                                              Ordförande

./.

2011-03-08

Information från Styrelsen

Våren nalkas och arbetet med föreningens gemensamma angelägenheter löper på. Rökluckorna i punkthusens trapphus har nyligen inspekterats och samtliga luckor fungerar tillfredsställande. Under våren kommer dock förebyggande underhållsarbeten, bl.a. målning och utbyte av en del trädetaljer, att genomföras på en del av rökluckorna.

Arbetet med att se över möjliga lösningar för säkerhetsdörrar fortsätter och styrelsen har bl.a. genomfört ett studiebesök vid en leverantör för att titta närmare på utbud, låslösningar m.m. Vi har beslutat att i första skedet gå vidare med utbyte av ytterportar och källardörrar, då flera av dessa börjar bli gamla och blåser upp vid hårda vindar etc. Frågan om föreningen även skall byta ut dörrarna till lägenheterna kommer som tidigare meddelats att först tas upp för beslut antingen på ordinarie årsstämma eller på en extrastämma, då det rör sig om en stor investering.  

Vattenförbrukningen i en del av föreningens hus har börjat öka och vi håller på att undersöka om det beror på felaktiga mätare eller på andra orsaker. Det har nu gått många år sedan stambytet så vi vill uppmärksamma alla medlemmar på att droppande kranar och rinnande toaletter förbrukar mycket vatten helt i onödan, så byt packningar när vatten står och droppar.

Under mars kommer Uppsala Vatten AB att inleda arbeten med att lägga om spill-, vatten- och dagvattenledningar i Hällbygatan. Dessa arbeten skall pågå fram till sommaren och kommer tyvärr att medföra vissa störningar i vattenleveranserna, t.ex. lägre tryck och kortare avstängningar. Arbetena kommer även att innebära en del byggtrafik till och från Hällbygatan och buller och vibrationer kan även förekomma inom området.

Styrelsen

 

./.

 

2011-03-01

 

 

Uppdaterad information om TV- och radiokanaler

BRF Kurvan har det analoga grundutbudet från ComHem när det gäller TV- och radiokanaler samt tre extra TV-kanaler. (BBC, Discovery och Viasat Sport)

Under "Kabel-TV & Bredband" i menyn till vänster finns en lista på kanaler och kanalplatser. Om en kanal plötsligt försvunnit så kan den tagits bort ur grundutbudet eller fått byta kanalplats. Gör en ny sökning och se om kanalen hittas. Om kanalen ändå saknas så kan man klicka på länken till ComHem och där få information om vad som skett med kanalen.

I fall man önskar andra kanaler än BRF Kurvans analoga grundutbud så hänvisar vi till ComHem:s digitala utbud. Kontaktuppgifter till ComHem finns även under "Kabel-TV & Bredband".

Styrelsen

 

./.

 

2010-12-15

 

 

Information från Styrelsen

På grund av byggarbetena vid gamla cementgjuteriet har busslinjesträckningen för linje 9 ändrats och hållplatsen vid vår väntkur på Tiundagatan har därmed flyttats till Prästgårdsgatan. Information om detta skall ha kommit i era brevlådor, annars finns information vid hållplatserna och på Uppsalabuss hemsida: www.ul.se.

I övrigt löper arbetena på. Två motorvärmarplatser har nu iordningställts, hängrännorna på garagelängan har bytts bland annat, och i vår blir det även en del grävarbeten utanför vår hyreslokal på Tiundagatan 59 p.g.a. läckande rör. Vi väntar också på fler offerter på säkerhetsdörrar och på fler offerter rörande förnyelsen av lekplatserna vid punkthusen. Vi återkommer med mer information om detta längre fram.

Vi vill också hälsa alla medlemmar hjärtligt välkomna på Knutsdans den 16 januari kl. 16.00 då vi dansar ut julen. Samling vid julgranen. Det blir musikunderhållning för alla och godispåsar till de små. Anmälan sker till Anette Grandin i 52A. Telefon: 018-52 14 90.

Slutligen vill vi önska alla medlemmar en riktigt


God Jul och Gott Nytt År!
 

Styrelsen

 

./.

 

2010-12-07

Ny fastighetsskötare

Fr.o.m. 2011-01-01 får BRF Kurvan en ny fastighetsskötare då Sweax träder in i stället för Riflex. Vår hustomte, Per, byter arbetsgivare och kommer även fortsättningsvis att se om våra hus

Styrelsen

 

./.

 

2010-12-07

Förändring Öppettider BRF Kurvans kontor

Fr.o.m. 2011-01-01 ändras öppettiderna för kontoret på Tiundagatan 57.

Vi kommer endast att ha öppet den första, helgfria måndagen i varje månad.

Tiderna är oförändrade, 17.00-18.00. 

 

Styrelsen

 

./.

 

2010-11-21

Information om parkeringsplatser med motorvärmare

De två motorvärmarplatserna som iordningställts vid garagelängans gavel är nu uthyrda. Vänligen respektera att dessa platser är reserverade.

 

Styrelsen

 

./.

 

2010-08-30

Mer information från styrelsen

Med anledning av behovet av att renovera en del av portarna har Styrelsen nu inlett ett arbete med att se över möjligheterna till att även installera säkerhetsdörrar till lägenheterna. Vi skall se över vilka leverantörer och dörrlösningar som finns, kostnader m.m. och återkommer i frågan. Blir det fråga om byte av alla dörrar, helt i föreningens regi, så kommer vi att ta upp detta antingen på den ordinarie årsstämman eller på en extrastämma.

I övrigt har vi haft en del problem med översvämningar i anslutning till de kraftiga regnen, men detta skall nu förhoppningsvis vara åtgärdat.

 

Inom kort kommer det att sättas upp en ny torkställning utanför 50-52. Under hösten skall belysning sättas upp vid garagelängan, där även hängrännorna skall bytas ut, och motorvärmaruttag kommer att göras i ordning. Vidare kommer lekborgen på innergården att målas, och vi ser nu över de sista offerterna som kommit in för renovering av lekplatserna vid punkthusen. Vi ser även över möjligheterna att i anslutning till detta nyplantera buskar m.m. Vi håller även på att se över vårt bredbandsavtal, för att om möjligt få lägre kostnad och större valfrihet.

Lördagen den 25 september, med start kl. 11.00, är det planteringsdag i föreningen. Alla är hjärtligt välkomna att delta, och vi återkommer med närmare information.

 

Styrelsen

 

./.

 

2010-08-24

Återvinningsrummet - Regler 

På förekommen anledning måste Styrelsen uppmana samtliga medlemmar att respektera regler för återvinningsrummet. Den senaste tiden har ordningen i återvinningsrummet varit bedrövlig!
Endast de fraktioner som tydligt står angivna vid respektive kärl får slängas där.

Övrigt avfall som matrester, byggavfall, uttjänta elektronikprodukter m.m. får INTE kastas i återvinningsrummet.

 

Blir det inte omedelbar bättring måste vi antingen höja medlemsavgifterna för att kunna täcka de stora extrakostnader som uppstår för bortförsel och städning, eller helt sonika stänga återvinningsrummet.

 

För de medlemmar som hyr ut hela eller delar av sitt boende så vill Styrelsen påminna om att Ni är ansvariga för att Er hyresgäst känner till och följer BRF Kurvans ordningsregler m.m.

 

Styrelsen

 

./.

 

2010-06-21

Information från styrelsen 

I styrelsen har vi nu inlett arbetet med att följa upp de beslut som fattades av förenings-

stämman den 26 maj.

Två parkeringsplatser med motorvärmaruttag i anslutning till garagelängan kommer att iordningställas, märkas upp och tilldelas i enlighet med kölistan till garagen. Vidare kommer belysningen på garagelängans baksida att förbättras och förses med rörelsesensor.

Vi har även fortsatt arbetet med pågående renoveringar och förbättringar av lekplatserna, sedan tidigare planerad ny- och kompletterande plantering av buskar och blommor, och vi har även inlett en uppföljning av diskussionen på årsstämman angående förbättrad utemiljö i form av belysning, stenpartier, planteringar m.m.

Därutöver fortsätter vi i styrelsen att se över möjligheterna till en effektivare styrning av värmesystemet och andra energibesparande åtgärder. Vi håller även på att undersöka möjliga lösningar för införande av nya portlås och renovering av själva portdörrarna.

 

Andra frågor vi arbetar med är möjligheten att få fler parkeringsplatser som kan disponeras av föreningens medlemmar, vi planerar för asfaltering av bl.a. infarterna och framför garagen och vi håller även på att se över tvättstugorna.

Vi återkommer med mer information efter sommaren.

Trevlig sommar önskar vi föreningens alla medlemmar!

 

Styrelsen

 

./.

 

2010-06-01

 

Kontoret håller sommarstängt

 

Under perioden 1 juni t.o.m. 15 augusti håller BRF Kurvans kontor sommarstängt. Vid behov av kontakt hänvisar vi till Vicevärden eller Styrelsen. Kontaktuppgifter finns under resp. flik till vänster.

 

Glad Sommar!

 

Styrelsen

 

./.

 

2010-05-10

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

 

Medlemmarna i BRF Kurvan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2010.

 

Stämman äger rum onsdagen den 26 maj kl. 18.30 i Tiundaskolans Matsal.

Ärenden på stämman enligt utdelad dagordning.

 

Efter avslutad föreningsstämma har medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

 

Anmälan om deltagande kan lämnas skriftligen till föreningens kontor eller via mail till info@brfkurvan.se. Anmälan ska innehålla namn och antal personer som ska delta och vara föreningen tillhanda senast 2010-05-24.

 

Välkomna!

 

Leif Grönbladh

Ordförande

 

./.

 

2010-03-05

 

Snösmältning

 

Risken för vatteninträngning i källarutrymmen ökar nu i och med snösmältningen. Observera att det är lämpligt att tillse att man inte har saker stående direkt på källargolvet i förråden. Ansvaret för detta ligger på resp. förrådsinnehavare.

 

./.

 

2010-02-01

 

BRF Kurvan har driftsatt sin hemsida

 

BRF Kurvan finns numera representerat på nätet med sin hemsida www.brfkurvan.se.

Efterfrågan på en hemsida har vuxit fram under en tid och nu är den alltså verklighet.

 

"Det är klart att en så pass stor förening som BRF Kurvan måste tillhandahålla en hemsida" säger Nicholas Månsson som är projektansvarig. "Hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och det fattas fortfarande viss information men vi uppdaterar kontinuerligt" fortsätter Nicholas.

 

BRF Kurvan har som mål att sidan ska vara komplett 2010-05-01.

 

./.

 

 

 

www.brfkurvan.se

webmaster